Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

0176 7195 500
Witkacy, [Autoportret]: Zadość uczyni tylko zupełn[y] pokój i samounicestwienie
1939, ołówek 21x34 cm
[Polona]
5634 12a3 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaonehitonekiss onehitonekiss

October 21 2018

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.

— unknown
Reposted fromFlau Flau viaurban-cities urban-cities

October 20 2018

9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viahagis hagis
8131 0796 500
Reposted from4777727772 4777727772

October 19 2018

6237 7a3d 500
not sure about cooler fashion sense though
Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.

October 16 2018

Reposted bypikolokolo pikolokolo

October 15 2018

Reposted frompffft pffft viajanuschytrus januschytrus
2958 2996 500
Reposted fromteijakool teijakool viaoski oski
2898 c168 500
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
1300 9ec9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoski oski
4020 2802 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa

October 14 2018

8810 cacb
Reposted fromShamble Shamble viamociumpanie mociumpanie

October 13 2018

1523 f6ef 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaonehitonekiss onehitonekiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl